Ty ren

   STTQuy cáchVật liệu
   1Thanh ren M14x1.000Mạ kẽm, inox 201, inox 304
   2Thanh ren M16x1.000Mạ kẽm, inox 201, inox 304
   3Thanh ren M18x1.000Mạ kẽm, inox 201, inox 304
   4Thanh ren M20x1.000Mạ kẽm, inox 201, inox 304
   5Thanh ren M6x2.000Mạ kẽm, inox 201, inox 304
   6Thanh ren M8x2.000Mạ kẽm, inox 201, inox 304
   7Thanh ren M10x2.000Mạ kẽm, inox 201, inox 304
   8Thanh ren M12x2.000Mạ kẽm, inox 201, inox 304
   9Thanh ren M14x2.000Mạ kẽm, inox 201, inox 304
   10Thanh ren M16x2.000Mạ kẽm, inox 201, inox 304
   11Thanh ren M18x2.000Mạ kẽm, inox 201, inox 304
   12Thanh ren M20x2.000Mạ kẽm, inox 201, inox 304
   13Thanh ren M6x3.000Mạ kẽm, inox 201, inox 304
   14Thanh ren M8x3.000Mạ kẽm, inox 201, inox 304
   15Thanh ren M10x3.000Mạ kẽm, inox 201, inox 304
   16Thanh ren M12x3.000Mạ kẽm, inox 201, inox 304
   17Thanh ren M14x3.000Mạ kẽm, inox 201, inox 304
   18Thanh ren M16x3.000Mạ kẽm, inox 201, inox 304