Ty ren

  STT Quy cách Vật liệu
  1 Thanh ren M14x1.000 Mạ kẽm, inox 201, inox 304
  2 Thanh ren M16x1.000 Mạ kẽm, inox 201, inox 304
  3 Thanh ren M18x1.000 Mạ kẽm, inox 201, inox 304
  4 Thanh ren M20x1.000 Mạ kẽm, inox 201, inox 304
  5 Thanh ren M6x2.000 Mạ kẽm, inox 201, inox 304
  6 Thanh ren M8x2.000 Mạ kẽm, inox 201, inox 304
  7 Thanh ren M10x2.000 Mạ kẽm, inox 201, inox 304
  8 Thanh ren M12x2.000 Mạ kẽm, inox 201, inox 304
  9 Thanh ren M14x2.000 Mạ kẽm, inox 201, inox 304
  10 Thanh ren M16x2.000 Mạ kẽm, inox 201, inox 304
  11 Thanh ren M18x2.000 Mạ kẽm, inox 201, inox 304
  12 Thanh ren M20x2.000 Mạ kẽm, inox 201, inox 304
  13 Thanh ren M6x3.000 Mạ kẽm, inox 201, inox 304
  14 Thanh ren M8x3.000 Mạ kẽm, inox 201, inox 304
  15 Thanh ren M10x3.000 Mạ kẽm, inox 201, inox 304
  16 Thanh ren M12x3.000 Mạ kẽm, inox 201, inox 304
  17 Thanh ren M14x3.000 Mạ kẽm, inox 201, inox 304
  18 Thanh ren M16x3.000 Mạ kẽm, inox 201, inox 304