Quang treo

  STT Quy cách Vật liệu
  1 Đai treo ống 15A (25 x 1.4) mạ kẽm, inox 201, inox 304
  2 Đai treo ống 20A (25 x 1.4) mạ kẽm, inox 201, inox 304
  3 Đai treo ống  25A (25 x 1.4) mạ kẽm, inox 201, inox 304
  4 Đai treo ống 32A(25 x 1.4) mạ kẽm, inox 201, inox 304
  5 Đai treo ống 40A(25 x 1.4) mạ kẽm, inox 201, inox 304
  6 Đai treo ống 50A (25 x 1.4) mạ kẽm, inox 201, inox 304
  7 Đai treo ống  65A(25 x 1.8) mạ kẽm, inox 201, inox 304
  8 Đai treo ống 80A(25 x 1.8) mạ kẽm, inox 201, inox 304
  9 Đai treo ống 100A(25 x 1.8) mạ kẽm, inox 201, inox 304
  10 Đai treo ống 125A(25 x 2) mạ kẽm, inox 201, inox 304
  11 Đai treo ống 150A(25 x 2) mạ kẽm, inox 201, inox 304
  12 Đai treo ống 200A(25 x 2) mạ kẽm, inox 201, inox 304
  13 Đai treo ống 250A(25 x 2) mạ kẽm, inox 201, inox 304
  14 Đai treo ống 250A(30 x 2) mạ kẽm, inox 201, inox 304
  15 Đai treo ống 300A(30 x 2) mạ kẽm, inox 201, inox 304
  16 Đai treo ống 300A(30 x 3) mạ kẽm, inox 201, inox 304
  17 Đai treo ống 350A(30 x 3) mạ kẽm, inox 201, inox 304
  18 Đai treo ống 350A(40 x 3) mạ kẽm, inox 201, inox 304
  19 Đai treo ống 400A( 40 x 3) mạ kẽm, inox 201, inox 304
  20 Đai treo ống 400A( 40 x 4) mạ kẽm, inox 201, inox 304