Quang treo

   STTQuy cáchVật liệu
   1Đai treo ống 15A (25 x 1.4)mạ kẽm, inox 201, inox 304
   2Đai treo ống 20A (25 x 1.4)mạ kẽm, inox 201, inox 304
   3Đai treo ống  25A (25 x 1.4)mạ kẽm, inox 201, inox 304
   4Đai treo ống 32A(25 x 1.4)mạ kẽm, inox 201, inox 304
   5Đai treo ống 40A(25 x 1.4)mạ kẽm, inox 201, inox 304
   6Đai treo ống 50A (25 x 1.4)mạ kẽm, inox 201, inox 304
   7Đai treo ống  65A(25 x 1.8)mạ kẽm, inox 201, inox 304
   8Đai treo ống 80A(25 x 1.8)mạ kẽm, inox 201, inox 304
   9Đai treo ống 100A(25 x 1.8)mạ kẽm, inox 201, inox 304
   10Đai treo ống 125A(25 x 2)mạ kẽm, inox 201, inox 304
   11Đai treo ống 150A(25 x 2)mạ kẽm, inox 201, inox 304
   12Đai treo ống 200A(25 x 2)mạ kẽm, inox 201, inox 304
   13Đai treo ống 250A(25 x 2)mạ kẽm, inox 201, inox 304
   14Đai treo ống 250A(30 x 2)mạ kẽm, inox 201, inox 304
   15Đai treo ống 300A(30 x 2)mạ kẽm, inox 201, inox 304
   16Đai treo ống 300A(30 x 3)mạ kẽm, inox 201, inox 304
   17Đai treo ống 350A(30 x 3)mạ kẽm, inox 201, inox 304
   18Đai treo ống 350A(40 x 3)mạ kẽm, inox 201, inox 304
   19Đai treo ống 400A( 40 x 3)mạ kẽm, inox 201, inox 304
   20Đai treo ống 400A( 40 x 4)mạ kẽm, inox 201, inox 304